کارکنان

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
علی مومنی یزدی کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه‌آهن
پانته‌آ سیدسجادی کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه‌آهن
محمد سلاجقه کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه‌آهن
محمد سیاهکوهی کارشناس ارشد مهندسی خطوط راه‌آهن