پیوستن شرکت مهندسین مشاور ریل اندیشان دانا (راد) به مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران- ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶