شرکت در نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها، پارک ها و مراکز رشد در محل نمایشگاه بین المللی تهران – ۲۲ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶