برگزاری موفقیت‌آمیز دوره‌های تخصصی ریلی مدیریت نگهداری و تعمیر مشترک راه‌آهن ایران و راه‌آهن ایتالیا – مهر و آبان ۱۳۹۶