شرکت در اولین جشنواره کار صدف، دانشگاه علم و صنعت ایران – ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷