شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران، نمایشگاه بین المللی تهران – ۳ تا ۶ دی ماه ۱۳۹۷