تدوین آیین‌نامه‌ها

 
• مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن– نشریه شماره 301 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• دستور العمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه 355 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
• دستور العمل طراحی و نظارت بر اجرای راه آهن سریع السیر- نشریه شماره 394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• دستور العمل اجرا و نگهداری خطوط ریلی – شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
• دستور العمل اجرا و نگهداری ابنیه فنی راه آهن – شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
• دستور العمل بازرسی ماشین آلات مکانیزه و سنگین راهسازی- شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
• نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- بسته شماره 5- سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران (با همکاری مهندسین مشاور راهیاب بهینه) در حال تدوین
•• آیین نامه بررسی و تصویب طرح های عمرانی شهرداری تهران
•• نظام مدیریت کیفیت پروژه های عمرانی شهرداری تهران
•• دستورالعمل تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی شهرداری تهران