بومی‌سازی فرش‌های جاذب ارتعاشات در خطوط راه‌آهن و مترو