مشاوره فنی و نظارت بر اجرای پروژه روسازی و جوشکاری خط ۶ متروی تهران (قطعه میانی)