مشاور عالی در پروژه برقی کردن راه‌آهن تهران، مشهد (حوزه‌های روسازی و زیرسازی)