مطالعات پژوهشی گپ فیلر در ایستگاه‌های واقع در قوس و ساخت پایلوت